Jogi információk

jogi információk

Impresszum
Ügyféltájékoztató
Általános Szerződési Feltételek
Adatkezelési Szabályzat
Felelősség kizárása

Impresszum

A https://babavaro-hitel.hu weboldalt (továbbiakban: Honlap) a Bank360 Zrt. üzemelteti. A Honlaphoz illetve az azon megjelenített tartalomhoz kapcsolódó valamennyi jog fenntartva. Az előzőekkel összhangban a Bank360 Zrt. által készített és publikált tartalmak szerzői joga kizárólag a Bank360 Zrt.-t illeti meg. Ezek elektronikus vagy nyomtatott formában történő sokszorosítása vagy felhasználása a szerző előzetes beleegyezése nélkül szigorúan tilos. A Honlap tartalmával bárminemű jogtalan visszaélés büntetőjogi feljelentést és kártérítési pert von maga után.

A Honlap üzemeltetőjére és a Honlapon elérhető szolgáltatás(ok) nyújtójára vonatkozó adatok:

Cégnév: Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Bank360 Zrt.)

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.;

Adószám: 25716355-2-42;

Nyilvántartó hatóság /cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921,

E-mail: info@bank360.hu

Ügyféltájékoztató

A Bank360 által üzemeltet Honlap a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások iránt érdeklődők tájékoztatását szolgálja és a hatékony tájékozódását igyekszik segíteni. Ugyanakkor különösen fontos, hogy az Ön igényeinek megfelelő – és a Honlapon található Kalkulátor segítségével kiválasztott – szolgáltatás kiválasztását követően, annak igénybevétele előtt tájékozódjon a szolgáltatás pontos részleteiről az azt nyújtó szolgáltatónál, és döntését csak ezt követően hozza meg. A tájékozott döntéshozatal során vegye figyelembe jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességét. A választott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntésének meghozatalában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által üzemeltetett oldal(ak)on (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) elhelyezett tartalmak is segítséget nyújthatnak.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1.    Általános tájékoztató

A Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Bank360 Zrt.; székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószáma: 25716355-2-42; cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921; a továbbiakban: Bank360) által üzemeltet www.babavaro-hitel.hu honlap (a továbbiakban: Honlap), illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatások a pénzügyi szolgáltatások iránt érdeklődő, fogyasztónak minősülő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) tájékoztatását szolgálja és a hatékony tájékozódását igyekszik segíteni. Bank360 ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások elsődlegesen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 3. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatások bemutatására és összehasonlítására szolgáló reklámszolgáltatásnak minősülnek. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a (gazdasági) reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: promóció). Ennek megfelelően, ahol az ÁSZF, a Honlap, a Honlap vagy a Bank360 által szerkesztett dokumentum (pl. szabályzat, nyilatkozat, stb.) promóciót említ, úgy az alatt (gazdasági) reklámot kell érteni. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az előzőekben hivatkozott reklámszolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses rendelkezéseket rögzíti.

2.    Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Honlapon keresztül nyújtott valamennyi – jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített – szolgáltatásra.

A Bank360 fenntartja magának a jogot arra, hogy döntésétől függően az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa (ideértve az ÁSZF szerinti szolgáltatások megszüntetését is). Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján – a Bank360 jogosult különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokat, azok tartalmát és feltételeit vagy magát az ÁSZF-et kiegészíteni, vagy módosítani. A Bank360 az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás útján értesíteni a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani.

3.    Szerződés létrejötte és megszűnése

A Felhasználó a Honlapon keresztül elérhető – jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített – szolgáltatások igénybevételével (ami történhet a Honlapon üzemeltetett kalkulátor (a továbbiakban: Kalkulátor) használatával, vagy a Honlapon keresztül elérhető egyéb – Bank360 által nyújtott – tartalmak használata, megtekintése útján) kijelenti, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-et, kijelenti továbbá, hogy tisztában van a szolgáltatás(ok) használatához szükséges megfelelő ismeretekkel, így – különösen, de nem kizárólagosan – megfelelő ismeretekkel rendelkezik a szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, a szolgáltatás minőségéről, áráról, valamint a szolgáltatás használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről/ kockázatokról.

A fentebb rögzítettekkel összhangban a Bank360 által nyújtott – jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített – szolgáltatásokra vonatkozó szerződés az egyes szolgáltatások igénybevételével, illetve a Honlap használatával jön létre. A szerződés nyelve a magyar. A szerződés a Kalkulátorra, valamint a Honlapon keresztül elérhető egyéb – Bank360 által nyújtott – tartalmak használata, megtekintése időtartamára jön létre.

4.    Szolgáltatások, és azok tartalma

 

4.1.    Kalkulátor:

A Felhasználók a Kalkulátort regisztráció nélkül, díjmentesen használhatják. A Kalkulátoron keresztül nyújtott reklámszolgáltatás igénybevételére a következők szerint van lehetősége a Felhasználóknak:

–      a Felhasználónak lehetősége van a kalkulátorban szereplő paraméterek megjelölésével pontosítani a babaváró támogatásról szóló 44/2019 (III.12.) Korm.rendelet alapján nyújtott kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön) paraméterit.

 –     a Kalkulátorban történő változtatások esetén a Kölcsön paraméterei a „Kalkuláció” gombra kattintást követően automatikusan frissülnek.

 

4.2. Honlapon keresztül elérhető egyéb – Bank360 által nyújtott – tartalmak használata és megtekintése:

A Felhasználók a Honlapon keresztül elérhető egyéb tartalmakat regisztráció nélkül, díjmentesen használhatják. Ennek megfelelően a Honlapon bárki szabadon tájékozódhat, nézelődhet.

 

5.    Adatvédelem

A Bank360 és a Felhasználó között létrejött szerződés alapján személyes adatokat nem kezel figyelemmel arra, hogy a Kalkulátorra, valamint a Honlapon keresztül elérhető egyéb – Bank360 által nyújtott – tartalmak használata során a Felhasználó részéről személyes adatainak megadására nincs szükség. Ennek megfelelően Bank360 Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat kizárólagosan a Felhasználó által Bank360-hoz esetlegesen benyújtott panaszával összefüggésben kezel, amelyre vonatkozó adatvédelmi rendelkezések az Adatkezelési Szabályzatban találhatóak.

Szigorúan tilos az Impresszumban vagy a Honlap egyéb oldalain közzétett elérhetőségek, úgymint postai címek, telefonszámok, valamint e-mail címek felhasználása előzetesen nem kért információs anyagok küldésére. Ezen tilalom megszegése jogi következményeket von maga után, például az ún. spam-mailek feladói ellen.

 

6.    Felelősség kizárás

Az ide vonatkozó részletes szabályozás a Felelősség kizárása menüpontban található. A Bank360 az ott rögzítettek szerinti tartalommal kizárja felelősségét a Honlappal, azon elhelyezett hivatkozásokkal és linkekkel, valamint a Kalkulátorral kapcsolatosan.

 

7.    Panaszkezelési Szabályzat

 

7.1.    A panasz bejelentésének módjai

7.1.1. Szóbeli panasz:

a)    személyesen:

aa) Bank360 Zrt. – 1061 Budapest Andrássy út 10.

ab) nyitvatartási idő: hétfőn 10 órától -12 óráig

b)    telefonon

ba) telefonszám: +36-1 817 0103

bb) hívásfogadási idő: hétfőn 10 órától -12 óráig

7.1.2. Írásbeli panasz:

a) postai úton: Bank360 Zrt. – 1061 Budapest Andrássy út 10.

b) elektronikus levélben: panaszkezeles@bank360.hu

7.1.3.  Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is:

Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Azonban amennyiben az ügy körülményei indokolják a Bank360 Zrt. saját hatáskörben hozott döntése alapján előírhatja az ügyfél által adott meghatalmazás ügyvéd által ellenjegyzett okiratba, vagy közokiratba történő foglalását. A meghatalmazással szemben elvárás, hogy az pontosan tartalmazza az ügyfél, mint meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait, a meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság tartalmát és terjedelmét, különösen, de nem kizárólagosan a meghatalmazással érintett ügy azonosító adatait, a meghatalmazás esetleges időbeli és egyéb korlátait, stb. Az előző követelményeknek meg nem felelő meghatalmazást a Bank360 nem fogadja el.

 

7.2.    A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel.

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

7.2.1. Szóbeli panasz:

A szóbeli panaszt a Bank360 azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank360 jegyzőkönyvet vesz fel.

A Bank360 a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank360 jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Bank360 felhívja az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül. A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt a Bank360 1 évig őrizi meg A Bank360 ügyfél erre vonatkozó kérése esetén biztosítja, hogy a hangfelvétel visszahallgatásának lehetőségét, továbbá térítésmentesen az ügyfél rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Bank360 a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.

A személyesen közölt szóbeli panasz esetén készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a Bank360 az ügyfél részére átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt küldi meg azt az ügyfélnek. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott válaszát a Bank360 a közlést követő 30 naptári napon belül küldi meg az ügyfélnek.

A jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az ügyfél neve,

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön,

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és

i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.

7.2.2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kerül megküldésre az ügyfélnek.

 

7.3.    A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

A Bank360 a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

a) neve,

b) Bank360.hu bejelentkezési név, illetve egyéb esetlegesen a Bank360 által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító,

c) lakcíme, levelezési címe

d) telefonszáma,

e) értesítés módja,

f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

g) panasz leírása, oka,

h) ügyfél igénye,

i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Bank360-nál nem áll rendelkezésre,

j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és

k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Bank360 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

7.4.    Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél a 8. pontban megjelölt területileg illetékes Felügyeleti Hatóságokhoz fordulhat.

 

7.5.    A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Bank360 nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b) a panasz benyújtásának időpontját,

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának vagy email esetén az elektronikus levél elküldésének dátumát.

A panaszt és az arra adott választ a Bank360 három évig őrzi meg.

 

8.    Területileg illetékes Felügyeleti Hatóságok

A Bank360 üzemeltetésében lévő Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Honlapon keresztül – az ÁSZF alapján – nyújtott szolgáltatásokkal összegfüggő panaszkezelés esetén:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál,

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Tájékoztatás a hatósági panaszügyintézésről

 

 

 

 

 Adatkezelési Szabályzat

 

Az adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatkezelési rendelkezések célja, hogy rögzítse a Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Bank360 Zrt.; székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószáma: 25716355-2-42; cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921; a továbbiakban: Adatkezelő), által – www.babaváro-hitel.hu weboldal üzemeltetése során – alkalmazott, valamint az általa igénybe vett adatfeldolgozók részére alkalmazni rendelt adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfeleléshez és az érintettek jogainak védelmének biztosításához, valamint az ehhez szükséges, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásához. Az Adatkezelő úgy felel az általa igénybe vett adatfeldolgozó tevékenységéért, mintha saját maga járt volna el. Erre tekintettel az Adatkezelő az Adatfeldolgozókkal megkötött szerződésben gondoskodik arról, hogy az adatfeldolgozó mindenkor megfeleljen a hatályos adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe:

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

 

A jelen adatkezelési rendelkezések célja továbbá, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, – mindenféle megkülönböztetés nélkül – minden egyén számára biztosítva legyen, hogy a személyes adatainak kezelés során jogait tiszteletben tartsák.

 

2.          Az adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

2.1.          Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és kezelni.

2.2.          Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

2.3.          Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

2.4.          Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

2.5.          Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

2.6.         Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. Előzőeken túlmenően az Adatkezelő jogosult a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, vele szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló alvállalkozói számára hozzáférhetővé tenni a Felhasználó adatai. A Felhasználó a jelen pontban meghatározott körben felmenti az Adatkezelőt, hogy a titoktartási kötelezettségét fenntartsa.

2.7.         Az Adatkezelő az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. 

2.8.        Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ezen intézkedések kiterjednek a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A hivatkozott intézkedések különösen azt hivatottak biztosítani, hogy a személyes adatok a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személy számára

3.          A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapon kínált, és általa nyújtott szolgáltatások nyújtásával összefüggésben egyes személyes adatok megadása, kezelése szükséges, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF szerinti módon panaszt tesz az Adatkezelőnél, mint szolgáltatásnyújtónál.

3.1. Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő – az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2. pontja szerinti – Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatást igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban és jelen szabályzatban bárhol: Felhasználó) által az igénybe vett szolgáltatással összefüggésben tett panaszban illetve később a panaszkezelés során az Adatkezelő részére megadott adatok az Adatkezelő rendszerében rögzítésre kerülnek az Adatkezelőt terhelő panaszkezelési kötelezettségeinek teljesítése igazolás érdekében. 

Személyes adatok megadásával járó szolgáltatás igénybevételének hiányában az Adatkezelő a Honlapon használt cookie-k által gyűjtött adatokat egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokként kezeli.

4.          Az adatkezelések jogalapja, célja, módja és időtartama

4.1. Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő Honlapon keresztül – az ÁSZF alapján – nyújtott reklámszolgáltatásokkal összegfüggő adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama:

4.1.1.    Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőre, illetve az által végzett tevékenységekre a vonatkozó jogszabályok alapján kötelezően végzendő adatkezelési, adatmegőrzési, adattovábbítási kötelezettség teljesítése.

 1. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke is. Az adatkezelés jogos érdeken alapulhat jogvita lezárása, jogi, visszaélések/csalások megelőzése, illetve a Felhasználók, adatbiztonságának fenntartása, adójogi, számviteli, egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.

4.1.2. Az adatkezelés célja:

a.     az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő, az Adatkezelőt terhelő – ÁSZF 7. pontjában részletesen szabályozott – panaszkezelési kötelezettségek teljesítésének igazolása,

b.    Adatkezelőt érintő jogvitában, jogi, visszaélések/csalások során, továbbá adójogi, számviteli, egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése során az Adatkezelőre háruló bizonyítási igazolás kötelezettség teljesítése

 

4.1.3. Az adatkezelés időtartama:

 1. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
  • a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
 2. Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
  • az Adatkezelő jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános elévülési idő 5 év)

 

4.1.4.          Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok – jelen szabályzatban meg nem jelölt – harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására kizárólag a Felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor (kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik).

4.1.5.          Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta

4.1.8.          Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás továbbá bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait a hivatkozott eseményekkel összefüggésben lefolytatandó eljárás(ok) időtartamára is megőrizni.

4.2.           

4.2.1.      Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan vagy az adatkezelést elrendelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében módosítsa. Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján – az Adatkezelő jogosult különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés tartalmát és feltételeit vagy magát szabályzatot kiegészíteni, vagy módosítani. Az Adatkezelő az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás és – ahol lehetséges – a Felhasználó részére küldött elektronikus üzenet (e-mail) útján értesíteni a Felhasználókat.

4.2.2.      A módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat hatálya azon Felhasználókra, akik vonatkozásában az Adatkezelő már a jelen szabályzat módosítását megelőzően is adatkezelést folytatott, – az adatkezelést elrendelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében módosítások kivételével – csak a módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat elfogadásával terjed ki. Az előbb írtak vonatkozásában a módosított feltételeket fogadásának minősül, az Adatkezelő által Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások Felhasználó által történő újbóli, ismételt, illetőleg folytatólagos igénybevétele.

5.          Adatfeldolgozás, Adattovábbítás

5.1.          Az Adatkezelő jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében jogosult külső adatfeldolgozót igénybe venni. Az általa kezelt személyes adatokat maga – vagy külső adatfeldolgozó igénybevételével – dolgozza fel. A külső adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenységében részt vevő, vele nem munkaviszonyban lévő, de szerződéses és titoktartási kötelezettség alatt álló személy, aki adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végez el, az Adatkezelő nevében és javára.

Külső adatfeldolgozók listája:

Rackforest Kft: tárhelyszolgáltató

Econokomplex: könyvelés

Bank360 Zrt: e-mail, google drive, jira szolgáltatás

 

5.2.          Az Adatkezelő, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 6.          Cookie-k használata

Az Adatkezelő, mint a Honlap üzemeltetője a Felhasználó hozzájárulása esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file-t („cookie”-t vagy „süti”-t) helyez el a Felhasználó számítógépén.

Az Adatkezelő sütiket használ, amelyek elengedhetetlenek az általa üzemeltetett honlapok megfelelő működéséhez. A látogatók igénye alapján az Adatkezelő további sütiket is felhasználhat, amik segítik a honlapok használatát, statisztikákat gyűjtenek a honlapok optimalizálásához és elősegítik a látogatók érdeklődésének megfelelő tartalmak meghatározását. Az Adatkezelő a látogatók által előnyben részesített beállításoknak megfelelően helyez el sütiket. 

A Felhasználónak lehetősége van eldönteni, hogy kizárólag a honlapok működéséhez elengedhetetlen sütik (Szükséges sütik) használatát engedélyezi, vagy hozzájárulását adja a Testreszabáshoz használt sütikhez.

Szükséges sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek az Adatkezelő honlapjain történő böngészés során az alap funkciók használatához.

Testreszabáshoz használt sütik: ezek a sütik összegyűjtik és megjegyzik a látogatók preferenciáit az Adatkezelő honlapjain, amivel segítik ezen weboldalak általános felhasználói élményének növelését. Továbbá a honlapokon tapasztalt személyes preferenciák, böngészési múlt alapján segítik a közösségi média és a fizetett reklámok hatékonyságának növelését. Az aggregált és anonim információk elemzésekhez kerülnek felhasználásra.

A Testreszabáshoz használt sütik elfogadása esetén a Honlap üzemeltetője külső szolgáltatók (Google Analytics, Google AdWords, Google Remarketing, DoubleClick, Adverticum, HotJar, Optimizely) követő kódjait is igénybe veszi a felhasználói élmény növelésének érdekében.

A sütit a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik használatát. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont alatt lehet kezelni.

7.          A Felhasználók Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatos jogai

7.1.     A Felhasználót a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg (hacsak az e körben irányadó mindenkor hatályos jogszabályok e jogokat nem korlátozzák)

 1. Hozzáférési joga – jogosult tájékoztatást kapni a kezelt személyes adatairól, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatokhoz hozzáférést kapjon;
 2. Helyesbítéshez való jog – jogosult kérni személyes adatainak – késedelem nélküli – módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
 3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – jogosult kérni személyes adatainak – késedelem nélküli – törlését, amennyiben azok kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján voltak kezelve;
 4. Adatkezelés korlátozáshoz való jog – jogosult kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen az adatkezelés felfüggesztésre kerüljön a személyes adatai összességének vagy egy részének kapcsán, amennyiben azok kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján voltak kezelve;
 5. Adathordozhatóságához való jog – jogosult arra, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy harmadik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa;
 6. Tiltakozáshoz való jog – jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatainak közérdekből, illetve az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek (ideértve az ezen alapuló profilalkotást is) érvényesítéséhez szükséges célból történő kezelése ellen;
 7. Automatizált döntéshozatal alóli mentesüléshez való jog – jogosult arra, hogy nem terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve az olyan profilkészítést is, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené

 

7.1. A Felhasználó a személyes adatiban bekövetkezett változást, illetve a személyes adatainak törlése iránti igényét a Honlapon keresztül a Felhasználó nevén nyilvántartott felhasználó fiókba történő belépést követően a személyes adatok menü pontban adatainak módosítása, illetve törlése útján jelezheti az Adatkezelő felé. Felhívjuk figyelmét, hogy adatainak törlése esetén az Adatkezelő szolgáltatásainak újbóli igénybevételekor ismét meg kell adnia adatait.

7.2.          A Felhasználó a fentebb rögzített jogosultságainak gyakorlásával összefüggő kérelmét az Adatkezelő e-mail címre (panaszkezeles@bank360.hu) küldött megkeresésében vagy postai úton: Budapest 1061, Andrássy út 10 címre küldött postai küldemény útján terjesztheti elő. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik

7.3.          Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

Az előzőekben részletezett jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelmeket az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kivizsgálja és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

 

Személyes adatok törlésére, helyesbítésére, korlátozására vonatkozó kérelem esetén, amennyiben az Adatkezelő a kérelmet megalapozottnak találja, úgy, az adatokat helyesbíti, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, a kérelemmel érintett adatokat zárolja, és erről, valamint a kérelem alapján megtett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a kérelemben foglalt jog érvényesítése érdekében.

 

7.4.          Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A per az adatkezelő ellen az az érintett lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a panaszkezeles@bank360.hu e-mail címen.

 

Felelősség kizárása

1.    A Honlap tartalma

A Bank360 Zrt. (a továbbiakban: Szerző) nem vállal felelősséget a babavaro-hitel.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) közzétett információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A Szerző nem vonható felelősségre a közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából, illetve hibás, vagy nem teljes információk felhasználásából származó vagyoni vagy nem vagyoni károkért, kivéve, ha bizonyítottan szándékosság, vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn. Minden feltüntetett promóció kötelezettség és ajánlati kötöttség nélküli. A Szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot a Honlap egyes oldalainak és teljes kínálatának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére, a honlap működésének időszakos felfüggesztésére, valamint végleges megszüntetésére.

2.    Hivatkozások és linkek

A Szerző a Honlapon megjelenített idegen honlapokra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások (“hyperlinks”) esetén kizárja felelősségét a hyperlinkeken keresztül elérhető website-okon megjelenő minden tartalom vonatkozásában figyelemmel arra, azok tartalmát nem ellenőrzi, és nem hagyja jóvá, azok jelenlegi, jövőbeli arculatára, tartalmára ráhatása nincs. Az előzőekre tekintettel a Szerző kifejezetten elhatárolódik az összes hivatkozott / csatolt website valamennyi olyan tartalmától, ami a jogsértő, vagy erkölcsi, illetve társadalmi normákat sért. Jelen felelősség kizárás a Honlapon belül elhelyezett minden egyes linkre és hivatkozásra, valamint a Szerző által esetlegesen létrehozott vendégkönyvekben, fórumokon, linkgyűjteményekben, levelező listákon és minden egyéb, külső személyek által írható adatbázisokban történt bejegyzésekre vonatkozik. A Szerző ugyancsak kizárja a felelősségét a jogellenes, hibás vagy nem teljes tartalmakért, valamint különösen az így közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából származó károkért, az ilyen károkért adott esetben a hivatkozott oldal tulajdonosa vonható felelősségre.

3.    Kalkulátor

A Szerző megtesz minden tőle elvárhatót a Kalkulátorban megjelenített adatok naprakészségéért, hitelességért, pontosságáért és ennek érekében a Honlap üzemeltetése során a legmagasabb fokú szakmai gondosság mellett jár el. Ugyanakkor arra tekintettel, hogy a Kalkulátorban megjelenített adatok forrását a babaváró támogatásról szóló 44/2019 (III.12.) Korm.rendeletben meghatározottakon túl a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó bankok website-ján elhelyezett dokumentumok (pl.: Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Ügyfél-tájékoztatók, kondíciós listák) jelentik, amelyek tartalmának helyességére a Szerzőnek ráhatása nincs, továbbá mivel az egyes szolgáltatásokra vonatkozó kondíciók feldolgozása során elírások, tévedések sem küszöbölhetők ki teljesen, a Szerző nem vállal semmilyen felelősséget a Kalkulátor tartalmának használatából eredő kárért vagy hátrányért. Mindezek okán kérjük, hogy szánjon időt a szolgáltatónál történő tájékozódásra és a választott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó tájékozott döntését csak ezt követően hozza meg, amelynek során legyen figyelemmel jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességére.

A Kalkulátorban rögzítettetek csak tájékoztató jellegűek és nem jelentenek kötelezettséget vagy ajánlati kötöttséget a Szerzőre vagy a Kalkulátorban feltüntetett szolgáltatást nyújtó pénzügyi szolgáltatókra nézve. Az egyes szolgáltatások igénybevételére, illetve nyújtására vonatkozó megállapodás minden esetben külön – a szolgáltatás nyújtója és azt igénybe vevő személy között létrejövő – írásbeli szerződéssel történik.